top of page

Submission deadline: February 15, 2022

|

ONAFT

Final round of the National "Computer Engineering" students contest

Submission stage in progress

Final round of the National "Computer Engineering" students contest
Final round of the National "Computer Engineering" students contest

Time & Location

Submission deadline: February 15, 2022

ONAFT

About the event

Please follow the actual information at the website of University

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Комп'ютерна інженерія»

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 року №1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 року № 1457» (Наказ) Одеська національна академія харчових технологій є базовим закладом вищої освіти із проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія». Для участі у Конкурсі запрошуємо студентів-переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія». Наукові роботи повинні відповідати вимогам Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (Наказ МОН України № 605 від 18 квітня 2017 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 року за № 620/30488). (Положення)

≡ Умови проведення Конкурсу ≡

  • На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія». Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.
  • Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.
  • Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попередньої роботи.

≡ Вимоги до оформлення робіт: ≡

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Наукові роботи подаються в друкованому та електронному вигляді. Наукові роботи виконуються українською мовою (іноземними мовами – за погодженням з Організаційним комітетом). У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи. У відомостях про автора обов’язково вказувати електронну адресу учасника, номери телефонів автора та наукового керівника.

На конкурс можна подати не більше 3-х робіт від одного ЗВО.

Електронний та друкований варіанти робіт та супровідних документів з поміткою «Конкурс «Комп’ютерна інженерія»» повинні бути надіслані до 15 лютого 2022 року на е-mail: ki-onaft@ukr.net та за адресою: Науково-дослідний інститут, ОНАХТ, вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039.

Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням наведених вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням галузевої конкурсної комісії знімаються з розгляду.

З 12 квітня 2022 року на веб-сторінці Конкурсу (посилання) будуть оприлюднені прізвища авторів робіт, які запрошуються до участі в підсумковій науково-практичній конференції. На адресу закладів вищої освіти будуть надіслані листи-запрошення для наукової доповіді та захисту робіт.

З метою багатоаспектного аналізу та об’єктивного оцінювання наукових робіт оргкомітет Конкурсу запрошує представників Вашого ЗВО для роботи у якості рецензентів. Заявку необхідно подати до 15 лютого 2022 року на е-mail: ki-onaft@ukr.net

Відповідальні: Рибалов Борис Олександрович, старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії, ki-onaft@ukr.net, тел. 067-932-9677.

Share this event

bottom of page